La durada del Màster en Producció Animal és d’un curs acadèmic, amb un total de 60 crèdits ECTS, que inclou un treball final de màster de 20 crèdits.
Els alumnes cursaran 32 crèdits en matèries obligatòries i 2 assignatures de 4 crèdits en matèries optatives. El treball final de màster consta de 20 crèdits i ha de ser un projecte/estudi professional o un treball de recerca. A més, els alumnes tindran la possibilitat de fer pràctiques en empresa.

  Consulta assignatures i matèries