El Màster en Producció Animal pretén completar la formació de qui es vol especialitzar en els principals aspectes de la ramaderia sostenible i introduir en els diferents camps de recerca relacionats els qui volen aconseguir el grau de doctor. Conseqüentment, es persegueix proporcionar als estudiants coneixements i destreses que els capaciten per a exercir les tasques següents:

Valorar la repercussió de les pràctiques ramaderes en el benestar dels animals i les implicacions ètiques que tenen.

Optimitzar l’alimentació dels animals de granja, contemplant-ne la productivitat, la salut, la condició corporal i la longevitat.

Avaluar i modificar la qualitat sensorial i nutritiva dels productes animals.

Garantir la seguretat dels aliments d’origen animal.

Establir programes d’automatització i control ambiental en les explotacions ramaderes.

Avaluar i corregir l’impacte de les granges sobre el medi ambient.

Desenvolupar sistemes de ramaderia sostenible.

Garantir la seguretat dels aliments d’origen animal.