Requisits

 

Els requisits necessaris per a l’accés d’alumnes al Màster són:

  • Posseir un títol universitari oficial espanyol o de la Unió Europea.*
  • Posseir un títol universitari de països no pertanyents a la UE, amb la comprovació prèvia de l’equivalència del nivell de formació a un títol universitari espanyol (resolució del rector).

(*) S’hi poden preinscriure i ser-hi admesos els estudiants espanyols que es troben pendents, exclusivament, de la defensa d’un projecte final de carrera. La matrícula quedarà condicionada al fet que l’alumne defense amb èxit el projecte i obtinga el títol corresponent.

Procediment

 

El sol·licitant fa la preinscripció per a un màster oficial a través de la pàgina web habilitada per la Universitat Politècnica de València, en què indica les dades personals, els estudis que ha cursat i puja en l’aplicació la documentació següent:

  • Còpia del DNI o passaport.
  • Còpia de l’expedient acadèmic.
  • Còpia del títol universitari.
  • Carta del rector de la universitat de procedència en què es certifica que la titulació obtinguda dóna accés a estudis de postgrau (només per a alumnes amb titulacions d’universitats estrangeres).

Períodes de matriculació

 

  1. Per als alumnes amb nacionalitat de la Unió Europea o que hi resideixen, hi ha dos períodes de preinscripció:
  • De mitjan maig fins a mitjan juny (període ordinari).
  • La primera setmana de setembre (període extraordinari només per als màsters en què queden places).

B. Els alumnes amb nacionalitat o residència fora de la Unió Europea s’hi poden matricular en la denominada TANDA ZERO (más información en el Servicio de Alumnado de la UPV). Aquesta opció permet fer la preinscripció i rebre l’acceptació, si escau, amb diversos mesos d’antelació, per a poder solucionar tots els tràmits de visats, beques i permisos:

  • El termini està obert des d’octubre fins a mitjan maig de l’any següent, quan s’inicia el termini ordinari de preinscripció del curs. Per a sol·licitar l’accés a la TANDA ZERO ha de sol·licitar un PIN d’accés. (És imprescindible pujar tota la documentació sol·licitada en el moment de la preinscripció.)